Права за ползване

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Общи условия за ползване на сайт Glamour.bg, във връзка с услугите, предоставяни посредством неговото използване.

2. Общите условия уреждат ползването на сайта от потребители чрез достъп (зареждането на сайта), с което потребителят се съгласява с всички общи уловия, като се задължава да ги спазва. Ако потребител не е съгласен с всички общи условия, има право да не използва сайта.

3. Настоящите общи условия представляват ДОГОВОР между потребител и собственик на сайта Ес Медиа Тийм АД, с който потребителят получава правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

4. При тълкуването и прилагане на Общите условия използваните в тях термини и изрази ще имат следното значение:
а) „Сайт” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна Glamour.bg.
б) „Потребител” – всяко лице, посетило (заредило) и ползващо Сайта и неговата информационна система.
в) „Информационна система” – текстове, статии, снимки, графични, аудио и видео материали.
г) „злонамерени атаки на трети лица” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката или нанасящи вреди на лица, в това число, но не само, проникване в сървъра, кражба на данни, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по законодателството.
д) „Директен маркетинг” – рекламни или други съобщения за предлагане на стоки и услуги, по поща, телефон или друг директен начин.
е) “Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
ж) Ес Медиа Тийм АД търговско дружество, регистрирано по търговския закон – собственик на сайта, наричан за краткост Оператор.

II. УСЛУГИ

5. Услуги, предоставяни от Оператора на Потребителя:
5.1 Достъп до информационната система, ресурсите на сайта, текстове, база данни, графични, аудио и видео материали, новини, снимки публикувани в сайт Glamour.bg;
5.2. Участие във форумите и блоговете на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Потребителя

6. Потребителят има право безплатно да ползва услугите на сайта за лично ползване и с нетърговски цели, без да копира, възпроизвежда или публикува част или цялата информационна система на сайта.

7. Потребителят няма право при ползването на услугите на сайта да използува обекти на интелектуална собственост, по начин накърняващ правата на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, независимо дали носителят на съответните права е Оператора, негов партньор, клиент, друг Потребител на сайта или трето лице.

8. Потребителят се задължава при ползване на услугата участие във форуми, блогове на сайта да спазва следните изисквания:
8.1. да не поставя на интернет страница материал противоречащи на добрите нрави, морала, интернет етиката и законодателството;
8.2. материали съдържащи порнографско съдържание, съдържание нарушаващо права на човека съгласно;
8.3. материали представляващи търговска тайна или материали представляващи обект на правна закрила;
8.4. материали съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

9. Потребителят се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етиката и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

10. Операторът има право, но не и задължение, да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги на потребител, който не спазва горните изисквания.

11. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Оператора Услуги, като преустанови използването на Услугите по т. 5. От момента на преустановяване ползването на услугите по т. 5., договорът между страните се счита за автоматично прекратен. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора. Права и задължения на Оператора

12. Операторът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителя за нормално ползване на Услугите.

13. Операторът няма задължение да контролира начина, по който потребителят използва предоставяните услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на потребителя във връзка с използване на Услугите. Операторът няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребителя посредством ползването на услугите.

14. Операторът има правото да поставя на всяка от страниците на сайта, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от оператора или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на оператора. Операторът не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването услугите на сайта.

IV. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

15. Всички права запазени. Цялата информационна система, ресурсите и материалите на сайта са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Оператора или неговите партньори и клиенти. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на оператора, на други потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е операторът или друго лице.

16. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

17. С публикуването на мнения, материали и съдържание от Потребителя под каквато и да е форма на сайта, потребителят предоставя на Оператора право да ги използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях без да се дължи възнаграждение за това.

В случай, че предоставените от Потребителя мения, съдържание и материали включва обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да предоставя ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица. В случай, че има нарушаване на такиви права Операторът не носи никаква отговорност и напълно се разграничава от тях.

V. ОРГАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

18. Операторът прави всичко възможно, за да поддържа сайта си в добро техническо състояние, да поддържа вярно и точно съдържание, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Операторът не гарантира, че предоставените услуги са незасегнати от компютърни вируси и злонамерени атаки от трети лица, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи. Операторът не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди (причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.

19. Операторът не отговаря пред потребителя за:
19.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на потребителя в резултат от ползване на услугите на сайта по т.5 от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
19.2. неспособност на потребителя да ползва всяка една отделна услуга по т.5;
19.3. претенции от трети лица срещу потребителя при или по повод ползване на услугите;

VI. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

20. Операторът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от действие или бездействие от страна на потрбителя довело до нарушаването на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VII. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯ СЪДЪРЖАЩАТА ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛИ ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА И РАЗКРИВАНЕ

21. Операторът има право да събира и използва информация, когато потребителят доброволно я е предоставил при използване на услугите по т.5 на настоящите Общи условия, като операторът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, която съдържа лични данни. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения от закона ред.

22. Операторът събира и използва информацията за целите на директния маркетинг, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети. За статистически цели, като предоставя информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики.

23. Операторът се задължава да не разкрива никаква информация съдържаща лични данни за потребителя, совен ако не е получил изричното му съгласие или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които имат право на това, при спазване на законово установените процедури

VIII. ДРУГИ

24. Операторът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия.

25. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

26. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.