Официални правила на томболата Detox Your Wardrobe

Официални правила на играта Detox Your Wardrobe

Период на играта

От 11:00 часа на 14 април 2018 г. до 19:00 часа на 15 април 2018 г. в Мол Марково Тепе

Описание на Играта

Играта е тип „томбола", в рамките на която Участниците (дефинирани по-долу), избрани чрез жребий, ще спечелят обявените награди.

Организатор на Играта e „ЕС МЕДИА" АД, ЕИК 202546587, с адрес на управление и адрес за кореспонденция гр. София, бул.Христофор Колумб 43, наричано по-долу "Организатор".

Участници в Играта

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу "Официални Правила").

Участник в Играта е всяко дееспособно физическо лице,  дарило дрехи в рамките на събитието и попълнило в анкетната карта своите три имена, телефон и и-мейл адрес и пуснало анкетната карта в урната на играта. 

За да участва в Играта, всеки Участник трябва да е вписал в анкетната карта своите три имена, телефонен номер, електронна поща. 

Участникът е длъжен да пусне попълнената анкетна карта в урната на Играта.

Един участник има право да спечели само една награда от Промоцията.

Валидни анкетни карти са, които: (i) са подадени от лице, което има право да участва в Играта, съгласно изискванията на настоящите Официални Правила; (ii) са четливи, целостта им не е нарушена, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Играта (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (iii) са с надлежно попълнени три имена, телефонен номер и електронна поща за връзка с Участника. В допълнение, за валидни се считат само анкетните карти, които са отпечатани от Организатора на Играта. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Играта, включително преди или след теглене на наградите от Играта, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Играта при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение за анулирания Участник.

Територия Играта се провежда на територията на Република България, гр. Пловдив, Мол Марково Тепе

Награди

Награди ще се раздават само на Участници, чиито анкетни карти за участие са изтеглени като печеливши от томболата и които са валидни. Ако се изтегли невалидена анкетна карта за участие, тя се обезсилва и обявява за недействителна. Ако невалидността на анкетна карта на печеливш Участник бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Играта или изплати левовата й равностойност.

Печелившите Участници ще бъдат изтеглени чрез томбола на случаен принцип от всички пуснати в урните анкетни карти в края на Играта. Тегленето на печелившите ще се извърши на 15 април 2018 г. от 19 часа в в присъствието на комисия от организаторите. Имената на късметлиите ще бъдат публикувани на сайта на списание GLAMOUR.

Спечелилият Участник следва да се яви лично за получаване на наградата срещу паспортт или лична карта. Всеки участник има право да получи наградата си в рамките на 10 дни от момента на узнаването му за нея, ако не е уговорено друго между Организатора и Участника. След тази дата Участникът губи правото си и подаръкът се разиграва отново между неизтеглените до момента Участници. В случай, че наградата ще се изпраща по куриер, срокът за това е 30 дни след събитието.

Право да получи съответната награда има лицето, чиито три имена са посочени на анкетната карта за участие. Организаторът на Играта не проверява и не носи отговорност за това дали лицето, което е взело фактическо участие в Играта е това, чието име е посочено в анкетната карта за участие. В случай, че лицето е непълнолетно, наградата се връчва на неговия родител или попечител, след удостоверяване на самоличността му. За да получи подаръка си.

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник в томболата, чийто адрес на електронната поща (e-mail) и/или телефон, посочени в анкетната карта, са грешни или невалидни.

Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник в томболата по причини, независещи от Организатора на Играта (невалиден или грешен адрес на електронната поща (e-mail), невалиден или грешен телефонен номер, невъзможност да се установи контакт със спечелилия, анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, други) или спечелилият не се яви лично, за получаване на наградата, в срок до 10 дни, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

Предоставените награди са:

3 гифт карти за пазаруване в Мол Марково Тепе, на стойност 50 лева

6 гифт карти на стойност 30 лева

2 шестмесечни абонамента за списание Glamour

3 комплекта по 3 маски на Nivea от серията DETOX

 

Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди. Ако, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора на Играта, на Организаторът не му е възможно да предостави споменатата(ите) Награда(и), Организаторът си запазва правото да даде в замяна друга Награда на същата стойност.

Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на фейсбук страницата на списание GLAMOUR, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Публичност

С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие. Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

Отговорност

Участието на всеки Участник във Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие във Играта.

Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми и др.

Организаторът не отговаря (i) за каквито и да е претенции, свързани със собствеността, с качеството, поддръжката или използването на Наградата; и (ii) в случай, че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила срокове; и (iii) при невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградата.

Съдебни спорове

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

Допълнителни разпоредби

С попълване и пускане на анкетната карта за участие в урната от Участник, то се счита, че същият приема тези Официални правила, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

С приемането на Наградата печелившите Участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организатора, без да получават допълнително възнаграждение за това.

Имаш мнение по темата? Слушаме те!