Официални правила

13 November 2017 14:51

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

1.1 Промоционалната игра “Спечели луксозно бельо Aubade“ на страницата на My Lingerie by Provoke Bulgaria https://www.facebook.com/MyProvoke/ се организира от ПРОВОУК ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Добруджа 4, ап.2, Бългaрия, с ЕИК 202937792, наричано за краткост в настоящите Правила ОРГАНИЗАТОР.

1.2 Агенцията изпълнител по реализиране на промоционалната игра на Facebook страницата на My Lingerie by Provoke Bulgaria е Параграф 42 ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Старнджа” №58, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЗДЕЛ 2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоционалната игра.

2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на https://www.facebook.com/MyProvoke/ за целия период на Промоционалната игра.

2.3. Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуване на сайта https://www.facebook.com/MyProvoke/

2.4. Със споделяне на продукт от сайтa на My Lingerie by Provoke Bulgaria http://mylingerieby.com/ с хаштаг #myglamorouslingeriebyprovoke, участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоционалната игра. В случай, че участник не е съгласен с или не приема изменение на Правилата, участникът следва да преустанови участието си в Промоционалната игра. Преустановяването участието в Промоционалната игра се извършва с изрично писмено заявление, отправено до Организатора на следния електронен адрес: e.zlatareva@paragraph42.bg.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Промоционалната игра се провежда в периода от 13.11.2017 г. до 26.11.2017 г., вкл. Организаторът си запазва правото да удължава периода на Промоционалната игра или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната игра чрез изменение на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие в Промоционалната игра има всяко физическо лице, което участва в Промоционалната игра съгласно механизма за участие в Промоционалната игра, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

4.2. В Промоционалната игра могат да участват само пълнолетни лица (лица, навършили 18 години).

4.3. В Промоционалната игра могат да участват единствено лицата:

4.3.1. които имат валиден профил във Facebook;

4.3.2. в периода на Промоционалната игра са споделили продукт от сайта на My Lingerie by Provoke в публична публикация на личната си страница във Facebook с текст #myglamorouslingeriebyprovoke.

4.4. Служителите на Организатора и Възложителя, техни дъщерни дружества, филиали и партньори, участващи в организирането и провеждането на Промоционалната игра, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната игра.

4.5. Организаторът на Промоционалната игра има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Промоционалната игра, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната игра.

РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Участието в Играта е доброволно. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

5.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

5.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта.

5.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

5.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.

5.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта.

5.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез имейл на e.zlatareva@paragraph42.bg.

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

6.1. В периода на провеждане на Играта потребителите автоматично участват при споделяне в публична публикация на продукт от сайта на My Lingerie by Provoke с адрес http://mylingerieby.com/ с текст #myglamorouslingeriebyprovoke

6.2. Всяко лице има право да участва в Играта чрез 1 (еднo) или повече споделяния, без това да увеличава шансовете за печалба на същото лице.

6.3. Играта не е одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook.

6.4. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

6.5. Победителите в играта се избират на произволен принцип от представител на Организатора, както е посочено в т.7.1 не по-късно от 30.11.2017 г. Имената на победителите се обявяват в https://www.facebook.com/MyProvoke/ не по-късно от 3.12.2017 г.

6.6. С участието си в играта, участниците се съгласяват, че при печалба, са задължени да приемат наградата си лично или чрез упълномощен представител в магазина на My Lingerie by Provoke с адрес: гр. София, ул. Леге 10, както и че връчването на наградата ще бъде заснето, а снимките ще бъдат използвани от Организатова за рекламни цели и качени на страницата на My Lingerie by Provoke във фейсбук, на адрес https://www.facebook.com/MyProvoke/.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите в Промоционалната игра са 3, както следва: 1 комплект луксозно бельо Aubade и 2 бр. Списание Glamour, юбилейно издание, ноември 2017 г.

7.2. След определяне на печелившите, Организаторът обявява имената им на https://www.facebook.com/MyProvoke/, като печелившите следва да се свържат с Организатора чрез лично съобщение на страницата на My Lingerie by Provoke Bulgaria или чрез изпращане на e-mail на адрес e.zlatareva@paragraph42.bg, за да уточнят реда за получаване на наградата си в срок не по-късно от 15.12.2017г. Ако печелившите не се свържат в посочения срок, Организаторът си запазва правото да връчи наградата на друг участник.

7.3. Наградите се предоставят срещу представяне на документ за самоличност.

7.4. В случай че печеливш участник не може да представи документ по т. 7.3., съответно не спази реда за получаване на наградата, Организаторът има правото да откаже връчване на наградата.

7.5. Участник не може да иска наградата да бъде разменяна, преотстъпвана или за нея да се получават пари или други облаги.

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната игра по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за получаване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.

9.2. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

9.3. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в играта, в случай че не са по вина на Организатора.

9.4. My Lingerie by Provoke Bulgaria не носи отговорност и няма да дължи, каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни, използване на грешен хаштаг (различен от #myglamorouslingeriebyprovoke) или неправомерно използване на лични данни при участие в Играта.

РАЗДЕЛ 10. СПОРОВЕ

10.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Промоционалната игра, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

10.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Промоционалната игра, които възникват по време на Играта могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата Промоционалната игра. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.

10.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Промоционалната игра и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната игра.

Списанието
Брой 115
Facebook

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ